Hasta Hakları ve Ziyaret Politikası

Hasta Hakları

Hepimizin bildiği gibi sahip olduğumuz en büyük değer sağlığımızdır. Sağlık hizmetleri, yaşamsal önemi nedeniyle kişilerin hak ve sorumluluklarından ödün verilemez niteliktedir.

Biz inanıyoruz ki toplumda yaşayan her bireyin yaş, cinsiyet, ırk, din, sosyal, fiziksel ya da ruhsal durumları ne olursa olsun saygı duyulması gereken hakları vardır. Bizler bu hak ve sorumluluklara saygı duyduğumuz ölçüde sağlıklı ve mutlu bir çevre oluşumuna katkıda bulunabiliriz. Hastanemize başvuran tüm hasta ve hasta yakınlarının hastanemizden hizmet aldıkları süre içinde sahip oldukları tüm haklarına saygı duyulacak ve belirlenen sorumlulukları yerine getirmesi beklenecektir.

Hasta Hakları, siz değerli hasta ve hasta yakınlarımızı kendi hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Bizi tercih ettiğiniz ve size hizmet verme şansı verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Hasta ve Hasta Yakınlarının Hakları

Tanı ve tedavi amacıyla hastanemize başvuran her birey hastanemiz çalışanlarınca benimsenmiş, yazılı hale getirilmiş haklarını her zaman talep edebilirler. Hastanemizin herhangi bir noktasından giriş yapan tüm hasta ve hasta yakınları ‘Hasta ve Yakınlarının Hakları ve Sorumlulukları’ konusunda eğitilirler.

Hizmetlerden Yaralanma Hakkı

Hastanemize başvuran tüm hastalarımız, düşünce ve sosyal özellikleri ne olursa olsun tüm hizmetlerimizden yararlanma hakkına sahiptir.

Hastalarımız doktorunu ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir. Hastalarımız yazılı istekte bulundukları takdirde, tüm kayıtları istenilen kişi ya da kurumlara derhal olarak gönderilir.

Hastanemizde ve/veya anlaşmalı olduğumuz diğer kurumlardaki sağlık görevlileri, hastalarımıza tıbbi etik, kural ve ilkelere aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar.

Hastalarımız, organ nakli ya da deneysel araştırma gibi uygulamalarda ülkenin yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde hareket etme hakkına sahiptir.

Hastalarımız, arzu ettikleri takdirde koruyucu sağlık hizmetleri konusunda hastanemizin verdiği hizmetlerden ücretsiz bilgi alma hakkına sahiptir.

Hastalarımız, ağrılarının kesilmesini isteme hakkına sahiptir. Tüm hastalarımızın ağrılarının değerlendirilmesini ve tedavi edilmesini isteme, ağrı nedenleri ile tedavi yöntemleri hakkında bilgi alma hakkı vardır.

 

Saygı ve İtibar Görme Hakkı

Hastalarımız ve hasta yakınları her zaman ve her türlü koşulda, bireysel itibarının korunduğu saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir.

Hastanemizde hiçbir çalışan, hastalarımızla tartışma hakkına sahip değildir. Hastalarımız, problemlerini hastanemiz ilkeleri ve var olan ülke yasaları doğrultusunda çözümleme hakkına sahiptir.

Mahremiyet Hakkı

Hastalarımız, ziyaretçilerde dahil olmak üzere, tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.

Hastalarımız, hizmet aldıkları tüm noktalarda, görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak ortamları isteme hakkına sahiptir.

Hastalarımız, diledikleri takdirde, bedelini ödemek koşulu ile ek güvenlik isteme hakkına sahiptir.

Hastalarımız, kendilerine ait tıbbi bilgilerin gizliliğinin ölümden sonra bile korunması hakkına sahiptir. Bu bilgiler ancak hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ilgili mercilere açıklanır. Tıbbi gereklilik olmadığı ya da izin sürecek hasta/hasta yakını, hangi gerekçe olursa olsun, hastamız kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi verilmemesi hakkına sahiptir.

Kimliği Bilme Hakkı

Hastalarımız hastanemizde ilişkide bulundukları tüm görevlilerin kimlikleri ve meslek sorumluluklarını bilme hakkına sahiptir.

Bilgi Edinme Hakkı

Hastalarımız, tanı ve tedavi süreçleri ile tedavinin gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgilerinin ve dokümanlarının bir kopyasını almayı ve bunlara bakmayı talep etme hakkına sahiptir.

Haberleşme Hakkı

Lisan problemi olan hastalarımız, tedavilerinin devamında kendi lisanlarını anlayacak çevirmen talep etme hakkına sahiptir.

Hastanın Onay Verme Hakkı

Hastalarımız, tıbbi yasal zorunluluklar dışında, hastalığı, tedavisi, risk ve faydaları, alternatifleri ile kararlara katılmak için bilgilendirme hakkına sahiptir.

Hastalarımız bu hakkı kullandığına dair onay verme hakkına sahiptir ve böylece onay doğrultusunda yapılacak rutin işlemleri de kabul etmiş sayılır.

Hastalarımızın yasal temsilcisinin olmadığı, önerilen girişimin acil olduğu durumlarda onay almaksızın da girişim yapılabilir. Hastalarımız, eğitim ve araştırmalara katılımda gönüllü olma hakkına sahiptir.

Danışma (Konsültasyon) Hakkı

Hastalarımızın kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakları vardır. Ancak, konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın sorumlu hekim ile görüş birliğine varıldığı takdirde, hastanın bulunduğu sağlık kuruluşu personeli tarafından yürütülür.

Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı

Hastalarımız önerilen tedaviyi reddetme hakkına sahiptir. Tedavinin reddedilmesi halinde olabilecekler doktor tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır.

Hastalarımızın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde hastanemizle ile ilişiği kesilir. Daha önce tedaviyi reddeden ancak tekrar hastanemize başvuran hastamız gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkına sahiptir. Kurumumuzda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda serzeniş ve imada bulunamaz.

Tetkik ve Tedavi Bedellerini Bilme Hakkı

Hastalarımız, hastanemizde sağlanan hizmet karşılığında ödeyecekleri bedelin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı

Hastalarımız, teşhis işlemlerine veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendine has kıyafetlerini giyme ve inançlarıyla ilgili görev veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkına sahiptir.

Şikayette Bulunma Hakkı

Hastalarımız, şikayette bulunma, şikayetlerinin gözden geçirilmesi ve sonuçtan haberdar edilme hakkına sahiptir. Hastalarımız, 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakları saklı kalmak koşulu ile hastanemizin Hasta Hakları Ofisi’ ne şikayetlerini bildirme hakkına sahiptir. Şikayetlerin hastanemiz içinde çözülememesi halinde hastalarımız, sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin en yüksek idari amirine başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Hastalarımız, hukuki hakları içinde, yargıya başvurma hakkına sahiptir.

Kural ve Uygulamaları Bilme Hakkı

Hastalarımız, kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir. Hastalarımız, tıbbi kayıtlarda bulunan ve gerçeğe uymayan hastalık, tedavi işlemi ve fatura kayıtları ile ilgili verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

Hastalarımız, hastane kuralları çerçevesinde dini hizmetlerden faydalanma hakkına sahiptir. Temin edilebildiği ölçüde, hasta ve/veya yakının isteği ile hastanın dini ihtiyaçlarına göre bir din görevlisi getirme hakkı vardır.

Hasta ve Ailesinin Sorumlulukları

Bilgi Verme

Hasta, mevcut şikayetleri, geçirdiği hastalıklar, hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedaviler, kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermelidir.

Önerilerine Uyma

Hasta, ilke olarak, tedavisinden sorumlu hekimler tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.

Hasta öngörülen tedavi planına uymak ve yetkili hekimin talimatları doğrultusunda hemşireler ve ilgili sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

Planlanan Tedaviyi Reddetme

Hasta, tedaviyi reddetme ya da hekiminin talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Tetkik ve Tedavi Giderleri

Hasta, hastaneye müracaat aşamasında sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum tarafından karşılanacağını bildirmelidir.

Hasta, tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.

Hastane Kuralları ve Uygulamaları

Hasta, tedavi ve davranışı ile ilgili, bulunduğu ünite kural ve uygulamalarına uymalıdır.

Sigara içme kuralları uygulamalarına uymalıdır.

Saygı Gösterme

Hasta, diğer hastalar ile hastane çalışanlarının haklarını dikkate almak zorundadır.

Hasta, hastane içindeki, hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda hastane yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır.

Uygunsuz Talep

Hasta, yetkili hekimi tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını, yaşamın sonlandırılmasını talep etmemelidir.

Hasta Ziyaretçisi

Hastanın aynı anda mümkün olduğu kadar az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaret saatlerinin kısa tutulması enfeksiyonun önlenmesi açısından önemlidir. Özellikle yoğun bakımda yatan hastaların ziyaretleri ilgili işleyiş prosedürleri doğrultusunda sağlanır.

Tazmin Zorunluluğu

Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak hastanenin demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.

Ziyaret ve Refakat Politikası

Misafirlerimizin hastanede kaldığı süre içerisinde; yakınlarından destek alması ve sevdikleri ile görüşmesi, iyileşme sürecine olumlu etki yapmaktadır. Toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden biri hasta ziyaretidir. Usulüne uygun yapılan ziyaretler hasta sağlığı ve kendi sağlığınız için önemli olduğundan aşağıda belirtilen konulara özen göstermenizi rica ederiz.

 • Ziyaret saatleri her gün 10:00-22:00 arasında yapılmaktadır.
 • Hastalarımızın sağlığı için odada aynı anda ikiden fazla ziyaretçi bulunmamasına ve ziyaret saatinin 10 dk ile sınırlandırılmasına özen gösteriniz.
 • Ziyaretiniz sırasında hasta ve yakınlarının mahremiyetine özel gösteriniz.
 • Yatan hasta katlarına 7 yaşın altındaki, Yoğun Bakım Üniteleri’ne 16 yaşın altındaki çocukları ziyaret için getirmeyiniz.
 • Hekimimiz tarafından ziyaretçi ve/veya refakatçi uygulaması yasaklanmış ise buna uymaya özen gösteriniz.
 • Saat 22.00’den sonra odada bulunan ziyaretçi, refakatçi olarak kabul edilmektedir. Hastalarımıza Saat 22:00’den sonra sadece 1 refakatçi eşlik edebilir.
 • Hastanemizde hasta bakımı sadece tıbbi personel tarafından yapılmaktadır, lütfen hastaya herhangi bir müdahale yapmayınız.
 • Cep telefonu kullanımı konusunda uyarılara lütfen dikkat ediniz.
 • Hastalarımızın huzuru için hasta yanında, koridorlarda yüksek sesle konuşmayınız ve odalarda bulunun televizyonları başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanınız.
 • Hastalarımızın sağlığını korumak için lütfen dışardan yiyecek, içecek getirmeyiniz.
 • Ziyaretiniz sırasında hastalarımızın ve kendi sağlığınızın korunması için hasta ile doğrudan temas etmeyiniz. Ziyaret öncesi ve sonrasında ellerinizi yıkayınız ya da el dezenfektanı kullanınız.
 • Hastalarımızın yanında kendisine zararı olabilecek duygusal durumunuzu yansıtacak ağlama, bağırma gibi davranışlarda bulunmamaya özen gösteriniz.
 • Ziyaretiniz sırasında hasta odasında asılı uyarı gördüğünüzde hemşire ile görüşmeden hasta odasına girmeyiniz.
 • İzolasyona alınan hastalarımızın ziyareti sırasında sağlık profesyonellerimizin önerilerini uyum gösteriniz.
 • Yoğun Bakım Hasta Ziyaretleri için belirlenen ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti yapmayınız.
 • Hasta odalarına enfeksiyon taşıma riski nedeniyle çiçek kabul edilmemektedir. Hasta adına gelen çiçekleri taburcu olurken kendisine teslim edilecektir.
 • Hastanemizde belirtilmiş alanlar dışında sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.
 • Hastanemize evcil hayvan kabul edilmemektedir, lütfen getirmemeye özen gösteriniz.